Інвестування за допомогою інвестиційних фондів – вибір між довірою і контролем

Якого типу фонд вибрати для здійснення інвестиційної діяльності? У цьому матеріалі розбираємося з можливостями, які надають інвестору корпоративні та пайові інвестиційні фонди.

Два інструменту для ефективного інвестування.

Інститути спільного інвестування (далі ІСІ) - юридичні особи, наділені правом залучати грошові кошти для подальшого інвестування в різні проекти та активи. Законодавством визначено два види фондів - пайові та корпоративні інвестиційні фонди (далі КІФ та ПІФ).

 

ПІФ і КІФ можуть бути наступних типів:

- відкритий фонд бере зобов'язання викупати свої цінні папери в момент звернення їх власника;

- інтервальний фонд викупає свої цінні папери в певний інтервал, визначений проспектом емісії;

- закритий фонд здійснює викуп цінних паперів в момент ліквідації (припинення діяльності).

ІСІ може бути наступних видів:

- диверсифікованим - тобто, чітка диверсифікація активів: не більше 10% в цінні папери одного емітента; 70% активів повинні становити банківські депозити, ощадні сертифікати, банківські метали, облігації підприємств та державні цінні папери, які торгуються на біржі;

- недиверсифікованими ІСІ можуть бути тільки закриті фонди, та здійснюють виключно приватне розміщення акцій КІФ або інвестиційних сертифікатів ПІФ.

Так само КІФ та ПІФ можуть бути спеціалізованими і належати до наступних класів:

- фонди грошового ринку;

- фонди державних цінних паперів;

- фонди облігацій;

- фонди акцій;

- індексні фонди;

- фонди банківських металів.

Інвесторами ІСІ можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Інвестор стає акціонером фонду, придбаваючи його цінні папери - інвестиційні сертифікати ПІФ або акції КІФ. Корпоративний та пайовий інвестиційні фонди мають багато спільного, але є принципові відмінності, які впливають на вибір фонду для вирішення тих чи інших бізнес-завдань.

Головна відмінність між видами фондів полягає в організаційно-правовій формі - КІФ створюється як акціонерне товариство, юридична особа. Він повинен пройти реєстрацію в державному реєстрі підприємств та організацій України, стає на облік в податковій службі України та інших фондах.    На малюнку № 1 викладена коротка характеристика КІФ та ПІФ.

ІСІ наділені пільгами зі сплати податку на прибуток, вони звільнені від сплати цього податку, що робить цей інструмент привабливим в очах інвесторів. Також податковий кодекс України надає пільгу фізичним особам, акціонерам ІСІ. При виплаті дивідендів ставка податку на доходи фізичних осіб становить 9% на противагу базовій ставці 18%.

invefund1 ua - Інвестування за допомогою інвестиційних фондів - вибір між довірою і контролем

Малюнок № 1.

ПІФ - ставка на довіру

ПІФ, більш зручний для інвесторів, які не хочуть вникати в особливості роботи фінансових установ і не зацікавлені в додатковому контролі над компанією, що управляє. Головний їхній інтерес - отримати дохід. За законодавством, ПІФ може бути створений виключно компанією з управління активами (далі КУА).

Довідка

Компанія з управління активами юридична особа, має ліцензію НКЦПФР на управління активами. Діяльність КУА суворо регламентована і підзвітна.

КУА повинна дотримуватися наступних умов:

- статутний капітал не нижче 7 млн. гривень, сформований виключно грошима;

- наявність 3-х сертифікованих співробітників;

- щомісячна звітність в НКЦПФР;

- дотримання фінансових нормативів адекватності власного капіталу;

- дотримання законодавства, що регулює питання фінансового моніторингу;

- чіткі вимоги до приміщення і його технічного забезпечення.

Інвестор передає свої кошти в класичне довірче управління. Він розраховує на професіоналізм КУА, на досвід, знання і вміння керівників вкладати інвестиційні кошти у високоприбуткові фінансові інструменти та активи. Перелік таких інструментів, повинен бути зафіксований в інвестиційній декларації на етапі створення кожного фонду (інвестиційна декларація є невід'ємною частиною регламенту ІСІ). У той же час, КУА не має права, відповідно до законодавства, вказувати гарантований рівень прибутковості за результатами роботи фонду. Цінуючи своєю репутацією, менеджмент КУА, як правило, інвестує в різні активи, щоб диверсифікувати ризики і прагнути отримати дохід на вкладений капітал, вище ніж середня ставка по депозитах на 5-10%.

ПІФ також може використовуватися, коли бізнес-проекту, для вирішення певної задачі, необхідний ІСІ та, відповідно, супроводжуючий його професійний менеджмент. При цьому у інвесторів немає необхідності контролювати роботу фонду. Оцінивши з точки зору проектного фінансування всі аспекти існуючої бізнес-моделі, фахівці КУА можуть запропонувати ПІФ, як інструмент досягнення поставлених цілей. Вони володіють достатнім досвідом в реалізації інвестиційних проектів і здатні передбачити ризики, що істотно збільшує шанс на ефективність інвестиції.

ПІФ не має статусу юридичної особи, створюється за ініціативою КУА, реєструється в НКЦПФР. Після тога як НКЦБФР включить ПІФ до реєстру інститутів спільного інвестування та зареєструє регламент та проспект емісії, КУА може розміщувати інвестиційні сертифікати серед інвесторів.

Після розміщення інвестиційних сертифікатів, дотримуючись регламенту та інвестиційної декларації, КУА інвестує ці гроші в активи, зазначені в інвестиційній декларації.

Очевидно, що інвестор не прийме рішення інвестувати свої кошти в ПІФ, якщо немає довіри до керуючої компанії. Можливості контролю за діяльністю КУА у інвесторів ПІФ сильно обмежені в порівнянні з акціонерами КІФ.

            КІФ - довіряй, але перевіряй

КІФ може бути використаний в такому ж форматі, як було описано вище: інвестори повністю покладаються на КУА (прописавши в статуті відповідні повноваження) і глибоко не втручаються в питання управління фондом і його активами. Але в такому разі втрачається сенс, всі механізми захисту прав акціонера КІФ, які спеціально були закладені в законодавстві.

КІФ, все-таки, призначений для інвесторів, для яких контроль важливий над діяльністю фонду. І такі повноваження реалізуються через органи управління КІФ - Загальні збори акціонерів та Наглядову рада фонду.

Після набуття статусу юридичної особи, КІФ реєструється в реєстрі інститутів спільного інвестування - реєстратором виступає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. КІФ має два статутні капітали, перший це мінімальний, він становить 1250 мінімальних заробітних плат на момент розміщення, а другий інвестиційний, він може бути будь-якого розміру.

До моменту державної реєстрації відкривається тимчасовий рахунок, і засновники вносять грошові кошти, а потім відбувається реєстрація фонду в державному реєстрі підприємств та організацій України.

Потім НКЦПФР включає КІФ до реєстру ІСІ та реєструє емісію акцій, регламент і проспект емісії. Ці документи містять всю інформацію про КІФ та адресовані в першу чергу майбутнім інвесторам, там міститься вся інформація про розмір емісії, номіналі цінних паперів, тип фонду (відкритий або закритий), список юридичних і фізичних осіб серед яких, можливе розміщення акцій фонду та інші юридичні нюанси.

Після реєстрації КІФ, з'являються акціонери, головний орган управління фондом. Найбільш важливі управлінські рішення в КІФ приймаються Зборами акціонерів: створення фонду, збільшення статутного капіталу, зміна найменування, розміщення акцій, затвердження проспекту емісії та інше. Апріорі кожен акціонер КІФ може брати участь в управлінні фондом в межах, визначених статутом, а також має право отримувати інформацію про діяльність фонду, зокрема звіти і протоколи зборів акціонерів та Наглядової ради фонду. Не останнє значення має право акціонерів КІФ міняти КУА, зберігача цінних паперів, аудитора і оцінювача. Це охороняє КІФ від недобросовісного виконання договірних зобов'язань суб'єктами, що обслуговують діяльність фонду.

Акціонери КІФ мають широкі права з точки зору управління фондом, а також унікальні можливості для захисту своїх майнових та корпоративних прав від спроб незаконного захоплення власності. Детальніше про захист активів можна дізнатися в статті "Як захистити активи і отримати додатковий дохід"

Збори акціонерів призначає Наглядова рада з 3-х і більше осіб. Основна функція Наглядової ради КІФ це виконання рішень акціонерів і контроль за тим як КУА управляє активами КІФ.

КУА укладає з КІФ договір на управління активами, цей договір підлягає затвердженню Зборами акціонерів. На малюнку № 2 схематично зображено взаємодія КІФ та КУА в процесі виконання умов договору на управління активами і дотриманням законодавства, що регулює діяльність ІСІ.

invefund2 ua - Інвестування за допомогою інвестиційних фондів - вибір між довірою і контролем

Малюнок №2.

Бухгалтерський і податковий облік усіх операцій ПІФ і КІФ здійснюється КУА.

КУА не має право розпоряджатися активами КІФ та ПІФ на свій розсуд, так само ці активи обліковуються окремо від активів КУА. Вони не можуть бути стягнуті або заарештовані за зобов'язаннями КУА.

Таким чином корпоративні та пайові фонди не тільки два різних види ІСІ, а й дві різні концепції організації інвестиційного фонду, які дозволяють інвестору самому вибрати рівень залученості в процеси управління і контролю.

Фінансовий експерт, керівник

ПрАТ "Київська фінансова група",

Скуратівський Андрій.