ІСІ, інструмент залучення інвестицій для сталого розвитку малого та середнього бізнесу

Автор Скуратовський А.

            Актуальність тему

Сучасний розвиток світового фінансового ринку характеризується специфічними якісними змінами, пов’язаними з кризовими процесами локального та глобального вимірів. У процесі розвитку національних фінансових ринків, вони все більш інтегруються у єдиний європейський  фінансовий простір. Але інститути спільного інвестування України ( далі ІСІ), як специфічні суб’єкти інвестиційного ринку та фінансового посередництва, не поспішають  трансформуватися та інтегруватися у глобальні та регіональні фінансові структури.

Наразі в Україні існує достатня кількість інвестиційних фондів та компаній, але передумов для максимального використання їхнього потенціалу немає. Це спричинено як загальновизнаними об’єктивними макроекономічними чинниками, так і суб’єктивними, пов’язаними з неефективною діяльністю державних законодавчих, виконавчих та адміністративних органів.

Ефективність діяльності ІСІ залежить від правового та інституційного середовища, дієвого корпоративного контролю, внутрішніх управлінських структур ІСІ та інфраструктури цієї системи. Це потребує поглибленого наукового дослідження всіх трансформаційних складових діяльності ІСІ. Для виявлення сутнісних аспектів трансформації діяльності ІСІ необхідно проаналізувати концептуальні засади їхньої діяльності, особливості форм прояву в різних економічних системах, механізми здійснення та результати, окреслити напрями оптимізації діяльності на українському інвестиційному ринку.

На ринку діє також інша група венчурних фондів прямого інвестування Western NIS Enterprise Fund (капіталізація 150 млн.долл.) і Sigma Bleyzer (управляє фондом UGF у розмірі більше 100 млн.долл.) [1]. Ці фонди не підпадають під законодавства, що регулює фондовий ринок, вони використовують іноземні юридичні конструкції для здійснення своєї інвестиційної діяльності.

В цій статі хочеться детально розглянути такі суб'єкти фінансового ринку України як: компанія з управління активами; корпоративний інвестиційний фонд; пайовий інвестиційний фонд та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР).

Введення в контекст інститутів спільного інвестування та компанія з управління активами.

ІСІ – це інвестиційні фонди (корпоративний та пайовий), в яких акумулюються кошти інвесторів для подальшого отримання прибутку через вкладення їх у цінні папери, корпоративні права, рухоме та нерухоме майно та інші активи.

Діяльність ІСІ регулюється Законом України "Про інститути спільного інвестування" № 5080-VI від 05 липня 2012 року з змінами та доповненнями, всі ІСІ підзвітні  НКЦПФР [2].

Компанія з управління активами (КУА) - це юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами ІСІ на підставі ліцензії, яку видає НКЦБФР, і не може поєднувати цю діяльність з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів. КУА здійснює управління активами ІСІ за винагороду.

На малюнку № 1 графічно зображено вимоги, яким КУА повинна відповідати, щоб займатись управлінням активами ІСІ. Засновники КУА повинні мати бездоганну ділову репутацію тобто ніяких непогашених кримінальних та адміністративних справ проти фізичних осіб учасників КУА, статутний капітал формується виключно грошовими коштами. Посадові особи КУА теж повинні мати бездоганну ділову репутацію, профільну освіту, бути сертифікованими спеціалістами НКЦБФР  з управління активами та фінансового моніторингу. КУА здійснює виключний вид діяльності, який не можна поєднувати з іншими видами господарської діяльності, операції з управління активами не оподатковуються податком на додану вартість.

icione 1 - ІСІ, інструмент залучення інвестицій для сталого розвитку малого та середнього бізнесу

Малюнок № 1.

Корпоративний інвестиційний фонд (далі КІФ) - юридична особа, яка утворюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування. КІФ вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Пайовий інвестиційний фонд (далі ПІФ) - це активи, що належить інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні КУА та обліковуються окремо від результатів її господарської діяльності. ПІФ не є юридичною особою, але він має сумісні права та обов'язки що і КІФ.

КІФ та ПІФ набуває статусу інституту спільного інвестування з дня внесення відомостей про них до ЕДРІСІ.

Корпоративний інвестиційний фонд може бути створений виключно шляхом заснування. Злиття, поділ, виділ, приєднання чи перетворення ІСІ забороняється. Виділ з корпоративного фонду іншої юридичної особи забороняється. Приєднання до ІСІ іншої юридичної особи забороняється.

На малюнку № 2 наведена характеристика трьох видів ІСІ: відкритого, інтервального та закритого.

icitwo 1 - ІСІ, інструмент залучення інвестицій для сталого розвитку малого та середнього бізнесу

Малюнок № 2.

Вимоги до диверсифікованих ІСІ наступні:

1) сумарна вартість цінних паперів одного емітента в портфелі ІСІ повинна не перевищувати 10% загального обсягу цінних паперів окремого випуску емітента;

2) сумарна вартість цінних паперів, які становлять активи КІФ не повинна перевищувати 5% загального обсягу випуску цінних паперів та 40% вартості чистих активів такого фонду;

3) не менш як 70% загальної вартості активів такого фонду повинні становити: грошові кошти, в тому числі на банківських депозитних рахунках; ощадні (депозитні) сертифікати; банківські метали; облігації підприємств та облігації місцевих позик; державні цінні папери; а також цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі [3].

Спеціалізовані та кваліфікаційні ІСІ поділяються на класи, на малюнку № 3 перелічено класи ІСІ які можуть бути зареєстровані в НКЦБФР для здійснення інвестиційної діяльності.

icithree 1 - ІСІ, інструмент залучення інвестицій для сталого розвитку малого та середнього бізнесу

Малюнок №3.

Законодавець наділив ІСІ пільгами, на підставі п. 141.6.1. Податкового кодексу України (далі ПКУ) звільняються від оподаткування податком на прибуток кошти спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності ІСІ (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).

Звільнення інвестиційних фондів від сплати податку на прибуток підприємств має на меті зробити цей інструмент привабливим для інвесторів, спонукати вкладати кошти в різні інвестиційні проекти. Пільга з прибуткового податку громадян дає можливість отримувати дивіденди акціонерам КІФ та сплачувати лише 50 % від базової ставки, яка складає 18%.

На малюнку № 4 графічно перелічені пільги якими наділені ІСІ.

icifour 1 - ІСІ, інструмент залучення інвестицій для сталого розвитку малого та середнього бізнесу

Малюнок №4.

            Огляд ринку спільного інвестування станом на 30.09.2018

 

Станом на 30 вересня 2018 року в Україні діяло 292 КУА, як зображено на малюнку №5, та будо 1209 ІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів [4].

З 292-х КУА 277 здійснювали управління принаймні одним ІСІ.

            Сукупні активи, що знаходились в управлінні КУА станом на 30.09.2018 дорівнювали 300 696.2 млн. грн., в порівнянні з вереснем 2017 року вони збільшившись на 19.4%.

            Вартість чистих активів ІСІ, що досягли мінімального обсягу активів у 3-му кварталі 2018 року становила 232 626.4 млн. грн.

icifive 1 - ІСІ, інструмент залучення інвестицій для сталого розвитку малого та середнього бізнесу

Малюнок № 5.

За рік кількість ІСІ, що досягли нормативу мінімального обсягу активів зросла на 49 одиниць, КУА навпаки зменшилась на 8, КУА які не мали жодного ІСІ в управлінні склала 15 компаній.

            У 3-му кварталі 2018 року у Києві та столичному регіоні загальна кількість діючих КУА становила 207, у Дніпропетровській̆ та Харківській̆ областях – по 19 компаній̆, у Львівській̆ – 10, в Одеській̆ – 7, Донецькій -5, Івано-франківській -5, Автономна республіка Крим -5, Запорізький - 4, Полтавській -3, Херсонській -2, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій та Черкаській  по 1 .

На малюнку №6 зображено чотири діаграми з характеристикою ІСІ за вартістю активів та кількістю фондів якими управляють КУА.

За вартістю активів, що знаходяться в управлінні перше місце зайняв Київ та область з часткою 81.4%; на другому місці опинилась Дніпропетровська область з часткою -5,8%, на третьому Харківська з часткою - 4,6%, на четвертому  Львівська -3,5%, п'яте місце дісталось Запорізькій області -2,7%, частка інші регіонів в сукупності склала -2,0% .

За кількістю ІСІ що розподілились по регіонам, частка Києва та області склала 71.6% від загальної кількості зареєстрованих ІСІ, у Дніпропетровській̆ області частка -7,4%, у Харківській̆ - 6,3%, Львівській -5,3%, Івано-франківській -3%, частка інших регіони склала - 6,5%.

icisix 1 - ІСІ, інструмент залучення інвестицій для сталого розвитку малого та середнього бізнесу

Малюнок №6.

За кількістю венчурних ІСІ, що були в управлінні КУА у Києві та області було сконцентровано 70.9% загального обсягу ІСІ, частка Дніпропетровської області склала -7,4%, у Харківській̆ - 6,1%, у Львівській -6,0%, у Івано-франківській -3,2%, інші регіони -6,5% .

За кількістю ІСІ, крім венчурних, що були в управлінні КУА у Києві та області було зареєстровано 76.5% всіх ІСІ, у Дніпропетровській̆  та  Харківській̆ - 7,4%, Івано-франківській - 2%, Запорізький-1,3%, інші регіони -5,4% .

Малюнок №7 демонструє вартість чистих активів за категоріями інвесторів. Основними інвесторами ІСІ були фізичні особи резиденти України, частка їх коштів інвестованих у відкриті ІСІ склала 77,2% від загального обсягу, ще більше було проінвестовано в інтервальні ІСІ, частка цієї категорії інвесторів становила 81,8%. Закриті не венчурні фонди теж приваблювали фізичних осіб резидентів і вони склали 52 % від загальної кількості інвесторів.

Юридичні особи резиденти України вподобали венчурні ІСІ, вони були основними інвесторами цих фондів з часткою 64,7%, також їх частка була більші за 30% в закритих ІСІ.  Навпаки у відкритих та інтервальних ІСІ ця категорія інвесторів була в меншості, вона володіла з 9 та 16,5% цінних паперів вищезгаданих ІСІ.

iciseven 1 - ІСІ, інструмент залучення інвестицій для сталого розвитку малого та середнього бізнесу

Малюнок № 7.

Фізичні особи нерезиденти були в меншості, свої кошти вони проінвестували в ІСІ з публічною емісією та володіли 2% цінних паперів. В закритих ІСІ фізичні особи нерезиденти викупили 0,7% цінних паперів, а відкриті та інтервальні фонди взагалі не були цікаві цій категорії інвесторів.

Юридичні особи нерезиденти інвестували кошти в ІСІ з публічною емісією та викупили 41,4% акцій цієї категорії ІСІ. З часткою 24,7% юридичні особи нерезиденти були присутні в капіталі венчурних ІСІ, меньше 15 % було проінвестовано в закриті невенчурні  та відкриті ІСІ.

            На малюнку №8 зображено ІСІ та показано їх структуру активів, відкриті ІСІ інвестували в цінні папери 71%, банківські метали 0,9%, банківські депозити становили 23,4% та інші активи склали 4,7%. Інтервальні ІСІ теж основні активи тримали в цінних паперах, що склало 85% від вартості всіх активів, грошові кошти на банківських депозитах склали 9,6%, інші активи 5,4%.

icieight 1 - ІСІ, інструмент залучення інвестицій для сталого розвитку малого та середнього бізнесу

Малюнок №8.

            Закриті інститути спільного інвестування з публічною пропозицією тримали активи в цінних паперах на 18,7%,  на банківських депозитах було сконцентровано 4,5% всіх активів, а 76,8 % було інвестовано в різні активи.

Закриті ІСІ з приватним розміщенням (крім венчурних) в цінні папери вклали 24% своїх активів, банківські депозити склали 15,7%, в нерухомість було проінвестовано 0,3% та в інші активи 60%.

Венчурні ІСІ 83,7% активів тримали в інших активах (корпоративні права, дебіторська заборгованість, позики та інше), інвестиції в цінні папери склали 11,7%, в нерухомість було проінвестовано 3,5% вартості всіх активів, банківські депозити склали 1,2% від загального обсягу активів.

icinine 1 - ІСІ, інструмент залучення інвестицій для сталого розвитку малого та середнього бізнесу

Малюнок №9.

 

Дохідність ІСІ за напрямками інвестування була наступною:

- від депозитних вкладів в доларах США -9,1% річних;

- від депозитних вкладів в євро -8,8% річних;

- від операцій з нерухомістю -7,9% річних;

- від операцій з акціями - 7,3% річних;

- від операцій з облігаціями - 5,4% річних;

- від депозитних вкладів в гривнях -3,5% річних;

- від депозитних операцій в банківські метали - 3,4% річних.

 

 

 

 

 

            Перспективи розвитку ринку приватного капіталу

 

Статистичні дані вказують, що на ринку ІСІ домінують венчурні фонди, та їх структура активів демонструє, що вини використовуються в більшості випадків для управління активами холдингових структур, оптимізації податку на прибуток та виплати дивідендів своїм акціонерам. Венчурні ІСІ мають не мають нормативних застережень щодо об'єктів інвестування, їм не потрібно дотримуватись структури активів, на відміну від диверсифікованих ІСІ, вони мають право інвестувати свої кошти в будь які активи, окрім цінних паперів інших ІСІ.

Варто зазначити, що український ринок ІСІ істотно відрізняється від іноземних ринків. На світовому ринку основними сферами інвестування венчурного капіталу є виробництво напівпровідників, електронних новинок, комп'ютерної техніки, біотехнологій, інформаційної безпеки, генної інженерії та ряду інших напрямів. Українські венчурні ІСІ здебільшого інвестують в корпоративні права господарських товариств, використовуються в будівельному бізнесі для оптимізації податку на прибуток через механізм форвардних контрактів. [5] Власники майнових комплексів, офісних приміщень, обладнання та устаткування переоформлюють право власності на ці активи на інститути спільного інвестування, щоб оптимізувати податки та захистити майно від рейдерських атак та податкового свавілля.

У 2014-2018 роках України почала інтеграційні процеси з країнами ЄС, але станом на 2019 рік НКЦПФР не зробила суттєвих кроків з гармонізації українського законодавства, що регулює діяльність інститутів спільного інвестування до  Директив ЄС, також не було розроблено та впроваджено альтернативних напрямів розвитку фондового ринку України.

На малюнку №10 перелічені основні негативні фактори розвитку венчурного бізнесу, хотілося відзначити, що в українському законодавстві не виокремлено суті та основних завдань венчурних ІСІ, особливостей взаємодії суб'єктів венчурного бізнесу. Законодавчу базу, що регламентує інноваційну діяльність відображають лише два закони: Закон України "Про ІСІ" та "Про інноваційну діяльність". В цих законах вперше було висвітлено особливості інвестування у вже існуючий бізнес та активи, однак не зазначено, яким чином відбувається вкладання коштів у новостворений ризиковий бізнес (венчурний бізнес). В Законі України "Про інноваційну діяльність" чітко регламентовано умови здійснення фінансової підтримки венчурного бізнесу Державною інноваційною фінансово-кредитною установою інноваційних проектів шляхом надання кредитів під заставу майна, укладання договору страхування та поруки, формування гарантій комерційними інститутами, але не відображено чіткий поетапний механізм, як конкретно на практиці це буде здійснюватися [6].

Також в українському законодавстві існують обмеження щодо участі фізичних осіб у якості інвестора венчурних ІСІ, що суттєво зменшує коло потенційних інвесторів та можливості залучення коштів від приватних осіб. Законодавство установило мінімальний поріг інвестицій у венчурний фонд в розмірі 1500 мінімальних заробітних плат на день розміщення фонду, станом на 25.04.2019 це сума становить 6 259 500,00 грн., така сума є непідйомною для більшості громадян України.

Недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, ІСІ, крім венчурних, теж мають законодавчі обмеження на вкладання коштів в різні інноваційні проекти. На противагу українській реальності, стрімкий розвиток венчурних фондів у США, який тісно пов'язаний із можливістю пенсійних фондів вкладати 10% власних активів у ризикові проекти. Зважаючи на це, венчурне підприємництво в Україні фінансується за рахунок вільного капіталу вітчизняних фінансово-промислових груп, приватних та іноземних інвесторів. Разом з тим, їх розвиток стримують наступні макро-фактори: високий рівень корупції, незахищеність права приватної власності, військові дії, наявність високих ризиків венчурних інвестицій, недостатня інвестиційна привабливість бізнес-середовища України.

iciten 1 - ІСІ, інструмент залучення інвестицій для сталого розвитку малого та середнього бізнесу

Малюнок № 10 [6].

До мікро-факторів, які впливають на привабливість залучення інвестицій відноситься недосконалість законодавчої бази, що регулює питання залучення інвестицій; нерозвиненість фондового ринку, відсутність механізмів контролю та впливу в процесі прийняття інвестиційних рішень керівництвом КУА та контроль за витрачанням коштів самими реципієнтами; нестабільна ситуація в секторі генерації знань, відсутність якісних наукових установ здатних продукувати інновації; брак фахівців у сфері венчурного підприємництва; недосконалість інституту захисту інтелектуальної власності та відсутність системи комерціалізації розробок.

 

Висновки.

В Україні ІСІ поки що відіграють недостатню роль у сфері залучення інвестицій в реальний сектор економіки. Розвиток індустрії спільного інвестування має стати один з приорітетних стимулів для розвитку національного фондового ринку, а позитивні чинники стають дієвими лише за умови створення ефективної системи ІСІ та сприятливого інвестиційного клімату в нашій державі. Йдеться передусім про створення механізмів гарантування прав учасників ІСІ; адаптацію українського законодавства про ІСІ до законодавства Європейського Союзу; проведення моніторингу трансформації (ліквідації, реорганізації, перетворення) інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, оперативного реагування на проблеми, які виникатимуть під час такої трансформації; здійснення заходів щодо формування у населення позитивного сприйняття діяльності нових ІСІ. Положення, які б враховували вищенаведені умови, повинні бути обов'язковими атрибутами Закону України «ІСІ».

Посилення міжнародної конкурентоспроможності фінансового ринку України, як запоруки розвитку ринку ІСІ в Україні, потребує як проведення сприятливої державної політики оподаткування учасників фондовому ринку, перетворення ІСІ-торговців цінними паперами у повнофункціональні, фінансово стійкі інститути, спрощення процедури, залучення приватного капіталу до активів ІСІ, його ввезення та вивезення при здійсненні інвестиційної діяльності ІСІ на фондовому ринку, так і запровадження міжнародних стандартів розкриття інформації (міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASC) та міжнародних стандартів розкриття інформації Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO)). Крім того, необхідна підтримка створення незалежних інформаційних та рейтингових агенцій, що здійснюють розкриття інформації про фондовий ринок та налагодження тісного співробітництва в рамках IOSCO та інших міжнародних організацій для створення позитивного іміджу українського фондового ринку.

 

Список літератури

1) Ковтун Т. Їхні гроші та нашим би вченим. Українські проекти в сфері хай-тек презентують в Силіконовій долині [Електронний ресурс] Т.Ковтун // Україна молода.-2008.2005. -Режим доступу: https://umoloda.kiev.ua/number/548/159/19804/

2)Закон України "Про інститути спільного інвестування". [Електронний ресурс]. -Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17.

3) Положення "Про склад та структуру активів інститутів спільного інвестування". ". [Електронний ресурс]. -Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1689-13.

4) Сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу. [Електронний ресурс]. -Режим доступу:  http://www.uaib.com.ua.

5) Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу [Текст]: Навч. посібник /С.Ф. Лазарєва. -К.:КНЕУ, 2002.- 667 с.

6) Рябовол Т.Ф., Стратн В.В. Проблеми та перспективи розвитку венчурного бізнесу в Україні. [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://economics.kntu.kr.ua/pdf/33/7.pdf